ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 Art. 1 – Algemene gegevens over de onderneming en definities

1.1 De onderneming: 1.2 Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee de onderneming een overeenkomst sluit.

1.3 Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

1.4 Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties: Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07.08.2002)

  

Benaming: BVBA R&S, handel drijvend onder de benaming De Veldbloem

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ondernemingsnummer: 0837.529.177

Tel.: +32 (0)9/335.27.20

E-mailadres: sabine@develdbloem.be

Maatschappelijke zetel: Groendreef 9, 9880 Aalter

De onderneming is niet onderworpen aan enige vergunningstelsel en toezichthoudende autoriteit. De onderneming oefent geen gereglementeerd beroep uit. De onderneming is niet onderworpen aan een bijzondere gedragscode. De onderneming is niet onderworpen aan enige buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

De onderneming maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Art. 2 – Toepasselijke voorwaarden

2.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord, worden de wederzijdse rechten en plichten van partijen uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden.

2.2 De onderneming verwerpt uitdrukkelijk de algemene voorwaarden voorkomend op geschriften van de klant.

Art. 3 – Offertes

3.1 Een offerte van de onderneming is geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant.

3.2 De prijs, de beschrijving van de te leveren diensten en/of goederen en de hoeveelheden vermeld in de offerte zijn louter indicatief.

3.4 Indien de offerte is gebaseerd op informatie verstrekt door de klant, staat uitsluitend de klant in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

3.5 De geldigheidsduur van offertes is deze zoals erop vermeld.

3.6 Indien de offerte geen vermelding van geldigheidsduur bevat, bedraagt deze 30 dagen.

Art. 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelbon of offerte zowel door de klant als door een persoon bevoegd om de onderneming te verbinden is ondertekend.

4.2 De overeenkomst komt tevens tot stand door een begin van uitvoering van de overeenkomst door de onderneming.

4.3 Indien de overeenkomst wordt gesloten met meerdere klanten, is elke klant hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de verbintenissen van de overeenkomst.

Art. 5 – Uitvoeringsvoorwaarden en –termijnen

5.1 De door de onderneming opgegeven uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief.

5.2 Vertragingen in de uitvoering van de diensten en/of goederen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding ten voordele van de klant.

Art. 6 – Verplichtingen van de klant

6.1 De klant verbindt er zich toe bij de bestelling alle noodzakelijke informatie te verstrekken aan de onderneming opdat de uitvoering van de diensten en/of de levering van de goederen mogelijk zou zijn.

6.2 De onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd omdat de klant niet alle nodige informatie ter beschikking stelt.

6.3 De klant dient eveneens de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en daartoe alle nodige maatregelen te nemen.

6.4 De verplichtingen van de onderneming zijn geschorst zolang de klant niet voldoet aan zijn verplichting om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

6.5 De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de nodige vergunningen, toestemmingen en rechten welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Het niet of niet tijdig verkrijgen van de nodige vergunningen, toestemmingen en/of rechten, kan aan de onderneming niet worden tegengeworpen.

Art. 7 - Borduurwerk

7.1 Voor borduurwerk dient de klant een gelijnde tekening in pdf-formaat aan te leveren aan de onderneming op het moment van bestelling.

7.2 De door de klant aangeleverde gelijnde tekening dient als basis voor het door de onderneming te maken ontwerp.

7.3 Per ontwerp is de klant een ontwerpkost verschuldigd.

7.4 Het ontwerp wordt door de onderneming gedurende één kalenderjaar bewaard. Gedurende deze periode is de klant geen bijkomende ontwerpkost verschuldigd voor eventuele herbestellingen met hetzelfde ontwerp.

7.5 De door de klant aangeleverde tekeningen en lettertypes dienen vrij voor gebruik te zijn. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke rechten.

7.6 De onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op rechten op de door de klant aangeleverde tekeningen en lettertypes.

Art. 8 – De prijs

8.1 De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de offerte of bestelbon.

8.2 De opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

8.4 Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van de onderneming valt steeds ten laste van de klant.

8.5 De transportkosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8.6 De onderneming behoudt zich het recht voor om de prijs te verhogen, indien na de bestelling door de klant, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, de prijs van grondstoffen, energie en loonkost) een verhoging heeft ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. De prijs zal recht-evenredig met de verhoging van de betreffende kostprijsfactor(en) worden verhoogd.

Art. 9 – Levering

9.1 De klant is verplicht de levering mogelijk te maken.

9.2 De kosten van levering vallen steeds ten laste van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.3 De kosten van levering van verkopen op afstand, waarvan het leveradres gelegen is binnen een straal van 7 km van de maatschappelijk zetel van de onderneming en waarvan de prijs van de te leveren goederen en/of diensten de som van 100,00 EUR (excl. BTW) overstijgt, worden evenwel kosteloos geleverd.

9.4 Goederen waarvan de levering gebeurt op de maatschappelijke zetel van de onderneming dienen door de klant te worden afgehaald binnen de 3 weken na bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij gebrek aan tijdige afhaling door de klant, is de onderneming bevrijdt van haar leveringsplicht.

9.5 De onderneming heeft steeds het recht om voorafgaandelijke betaling te vragen, alvorens tot levering wordt overgegaan.

9.6 De door de onderneming opgegeven levertermijnen zijn louter indicatief.

9.7 De klant heeft geen recht op enige vergoeding vanwege de onderneming, indien de levering niet mogelijk was door toedoen van de klant, de opgegeven levertermijn werd overschreven of indien de klant naliet de goederen tijdig af te halen.

Art. 10 – Terugzendingen

10.1 Generieke artikelen kunnen door de klant aan de onderneming worden teruggezonden volgens de hierna bepaalde modaliteiten.

10.2 Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet worden teruggezonden.

10.3 Elke terugzending dient voorafgaandelijk en binnen de 8 dagen na levering te worden aangemeld aan de onderneming per e-mail aan het adres info@develdbloem.be.

10.4 De goederen moeten ongebruikt, in hun originele onbeschadigde verpakking en met alle oorspronkelijke labels aangehecht te worden teruggezonden.

10.5 Bij de terugzending voegt de klant eveneens een afdruk van de schriftelijke bevestiging door de onderneming van aanvaarding van de terugzending.

10.6 Geen terugbetaling door de onderneming kan gebeuren indien de goederen niet voldoen aan de hoger vermelde voorwaarden.

10.7 De eventuele terugbetaling wordt door de onderneming verricht binnen de 14 werkdagen na ontvangst en controle door de onderneming van de teruggezonden goederen.

10.8 De leverings- en transportkosten blijven steeds ten laste van de klant.

Art. 11 – Klachten

11.1 Klachten met betrekking tot de door de onderneming geleverde diensten en/of goederen moeten door de klant steeds gemeld worden middels ter post aangetekende brief binnen de 8 dagen na de uitvoering van de diensten en/of levering van de goederen, zo niet worden de geleverde diensten en/of goederen geacht voorbehoudsloos te zijn aanvaard door de klant.

11.2 Het formuleren van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichting op te schorten.

Art. 12 – Betalingsvoorwaarden

12.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord zijn alle facturen steeds integraal betaalbaar binnen de termijn aangeduid op de factuur.

12.2 Indien de factuur geen betalingstermijn vermeldt, is deze betaalbaar binnen de 15 dagen na de factuurdatum.

12.3 In afwijking van art. 12.2, dienen verkopen op afstand steeds onmiddellijk op het moment van de bestelling te worden betaald.

12.4 De onderneming behoudt zich verder het recht voor om een voorschot te vragen van 25% op het ogenblik van de bestelling. De leveringsplicht van de onderneming is geschorst in afwachting van betaling van het voorschot.

12.5 De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling.

12.6 De factuur wordt geacht door de klant te zijn aanvaard, bij gebreke aan schriftelijk protest middels ter post aangetekende brief binnen de 8 dagen na factuurdatum. Geen protest kan nog worden aanvaard na deze termijn.

12.7 Het protesteren van de factuur ontheft de klant niet van zijn verplichting de factuur te betalen op zijn vervaldag.

12.8 Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal op het factuurbedrag van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zulks in afwijking van art. 1146 B.W., een verwijlsintrest verschuldigd zijn. Ongeacht of de klant een consument, dan wel een onderneming is, is de toepasselijke intrestvoet 12 % op jaarbasis, zonder dat deze evenwel lager kan zijn dan de intrestvoet zoals bepaald in de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

12.9 Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding het schuldsaldo tevens worden verhoogd met 10 % op het openstaande bedrag, met een minimum van 50,00 EUR, dit alles onverminderd de aanmanings-, invorderings- en/of gerechtskosten. De onderneming behoudt zich tevens het recht voor om een hogere schade te bewijzen.

12.10 Ingeval de klant een consument is, heeft deze recht op eenzelfde vergoeding zoals bepaald in art. 12.8 en 12.9 ten aanzien van de onderneming ingeval de onderneming enige betalingsverplichting aan de consument niet tijdig nakomt.

12.11 Elke gedeeltelijke betaling van de klant zal eerst worden toegerekend op de kosten, vervolgens op de intresten en tot slot pas op de hoofdsom.

12.12 De niet-betaling op haar vervaldag van één of meer facturen, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk integraal opeisbaar maken.

12.13 Elke laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onderneming het recht om de verschuldigde betaling(en) te compenseren met uitstaande schulden die de onderneming zou hebben ten aanzien van de klant.

12.14 Ingeval van niet-betaling van de factuur, behoudt de onderneming zich het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen uit alle lopende overeenkomsten te schorsen en iedere bestelling zonder rechterlijke machtiging te ontbinden, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder recht op enige vergoeding in hoofde van de klant.

12.15 Indien er bij de onderneming op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door onder meer daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt de onderneming zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de diensten en/of goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd. Indien de klant weigert om op dit verzoek in te gaan, behoudt de onderneming zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, zonder rechterlijke machtiging en zonder enige vergoeding ten gunste van de klant te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20 % berekend op de totale prijs van de bestelde diensten en/of goederen, onverminderd het recht van de onderneming om een hogere schade te bewijzen.

Art. 13 – Eigendomsvoorbehoud

13.1 Onverminderd het risico van de klant met betrekking tot de geleverde goederen, behoudt de onderneming zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten, schadevergoedingen en belastingen.

13.2 Ondanks dit eigendomsvoorbehoud zullen niettemin de risico’s van het verlies of de vernietiging van de geleverde goederen integraal worden gedragen door de klant vanaf het ogenblik dat de goederen aan de klant werden geleverd.

13.3 Tot het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht.

13.4 Tot het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de klant is overgedragen zal de klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van de onderneming.

13.5 Tot het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de klant is overgedragen, verbindt de klant zich ertoe om de onderneming onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de goederen zou zijn gelegd.

13.6 De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector.

13.7 Ingeval de betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, is de onderneming zonder enige gerechtelijke tussenkomst gerechtigd en door de klant daartoe onherroepelijk gemachtigd om de geleverde goederen weg te halen bij de klant op kosten van de klant.

Art. 14 – Forfaitaire schadevergoeding in geval van ontbinding

14.1 Ingeval van wanprestatie in hoofde van de klant naar aanleiding waarvan de overeenkomst wordt ontbonden, is de klant een vergoeding verschuldigd aan de onderneming dewelke op forfaitaire wijze wordt begroot op 20 % van de totale prijs van de bestelde diensten en/of goederen.

14.2 Zulks onverminderd het recht van de onderneming om een hogere schade te bewijzen.

14.3 Ingeval de klant een consument is, heeft deze recht op eenzelfde vergoeding zoals bepaald in art. 14.1 ten aanzien van de onderneming ingeval de overeenkomst wordt ontbonden wegens wanprestatie van de onderneming.

Art. 15 – Overmacht

15.1 Indien de onderneming wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van de overmacht, dan wel definitief, op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

15.2 Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, het niet of niet behoorlijk functioneren van installaties benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst, brand, maatregelen van de overheid, natuurrampen, vandalisme, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan ALGEMENE VOORWAARD grondstoffen en/of materialen, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij de onderneming, hetzij bij een van haar leveranciers.

Art. 16 – Persoonsgegevens

16.1 De klant geeft de toelating aan de onderneming om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand en deze te verwerken met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat om de volgende gegevens: naam, voornaam, e-mail, mobiele en/of vaste telefoonnummer, adres, geboortedatum, beroep, rijksregisternummer, bedrijfsnaam, BTW- en ondernemings-nummer.

16.2 Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het uitvoeren van de tussen partijen gesloten overeenkomst en voor het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door de onderneming aangeboden goederen en/of diensten.

16.3 De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen.

16.4 Indien de klant geen commerciële informatie van de onderneming meer wenst te ontvangen, dient de klant de onderneming daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

16.5 Kosten voor wijzigingen aan de oorspronkelijke gegevens van de klant, op zijn verzoek ontstaan, kunnen steeds worden aangerekend aan de klant.

16.6 De klant geeft aan de onderneming de toelating om beeldmateriaal van de aan de klant geleverde diensten en/of goederen te gebruiken voor onder meer algemene informatie, publicatie op de website van de onderneming, publicatie in folders, etc.

Art. 17 – Aansprakelijkheid en verzekering

17.1 De onderneming is met ingang van 01.10.2020 verzekerd voor haar aansprakelijkheid onder polisnummer ZF/37.341.441-0700 afgesloten bij KBC Verzekeringen NV met maatschappelijke zetel te Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.

17.2 De voormelde aansprakelijkheidspolis verleent geografische dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis.

17.3 In het geval van aansprakelijkheid van de onderneming is elke aansprakelijkheid van de onderneming per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Art. 18 – Nietigheden

18.1 De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze algemene voorwaarden strekt zich slechts uit over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

18.2 Ingeval van ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze algemene voorwaarden, zijn partijen niettemin gehouden tot een verplichting met hetzelfde doeleinde, doch binnen de perken waarin deze verplichting niet ongeldig of nietig is.

Art. 19 – Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

19.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

19.2 Uitsluitend territoriaal bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voorvloeiend uit de overeenkomst zijn de overeenkomstig de wet resp. materieelrechtelijk bevoegde rechtbanken alwaar de zetel van de onderneming is gelegen.

19.3 De onderneming heeft evenwel het recht om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.

Deze algemene voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd - Versie 08/2020