Terugzending van goederen

Gepersonaliseerde artikelen worden niet teruggenomen. Elke terugzending dient schriftelijk aangevraagd te worden via info@develdbloem.be, binnen de 8 dagen na levering. De goederen dienen teruggestuurd te worden in hun originele verpakking, ongebruikt met alle oorspronkelijke labels nog aangehecht, samen met aan afdruk van de email waarin R&S bvba toestaat de artikels terug te sturen. Artikels uit voorraad worden volledig terugbetaald indien ze aan de voorwaarden voldoen. Terugbetaling gebeurt binnen de 14 dagen na ontvangst van de terugzending, na controle. Transportkosten worden niet terugbetaald.

Klachten

Alle klachten of opmerkingen dienen op straffe van verval van het protest, binnen de 8 dagen na levering bij wege van een ten post aangetekende schrijven gemeld te worden aan R&S bvba.

Betwistingen

Niet-betalingen van de factuur op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling voor de koper de verplichting met zich mee een intrest op het nog verschuldigd bedrag te betalen ten belope van 9% per jaar en dit te rekenen vanaf de factuurdatum. Verder wordt nu reeds tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat bij gebreke van betaling van de factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een bijkomende schadevergoeding voor de berokkende administratieve overlast en bedrijfsstoornis verschuldigd zal zijn gelijk aan tien procent (10%) van het bedrag van de factuur met een minimum van 100 €. Deze schadevergoeding dekt de advocaatkosten ingeval van gerechtelijke invordering niet.

Alle geleverde goederen zullen in afwijking van art. 1583 Burgerlijk Wetboek in eigendom blijven toebehoren aan R&S bvba en dit tot op het ogenblik van de volledige betaling.

De verkoper behoudt zich het recht van de goederen te factureren naargelang de leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn. Teven behoudt hij zich het recht voor verdere leveringen stop te zetten zodra een factuur niet betaald is overeenkomstig de factuurvoorwaarden.

In geval van betwisting is enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Contact

U kan ons per mail of telefoon bereiken via de contactpagina.